W trudnych czasach dla kraju i świata, wobec większej ilości godzin spędzonych w domu, bez pogoni za dotychczas znaną nam codziennością, przyszedł czas porządków i podsumowań.

Zespół Kancelarii przedstawia najciekawsze sprawy prowadzone na przestrzeni 2019-2020 roku, które zarazem przebiegły zgodnie z oczekiwaniami naszymi oraz naszych Klientów:

– Nabycie i dzierżawa nieruchomości rolnych przez rolników i nierolników – przeprowadzone z naszym wsparciem prawnym w każdym przypadku z sukcesem

– Podatek od nieruchomości, skargi na decyzje podatkowe – 100% wygranych spraw przeciwko gm. Miastu Szczecin

– Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz zmiana obowiązkowej stawki procentowej, odzyskanie wartości nakładów poczynionych przez użytkowników wieczystych na nieruchomości – wszystkie sprawy przeciwko gm. Miastu Szczecin wygrane

– Sprawy dotyczące kredytów frankowych – w toku

– Pomoc przy właściwym skonstruowaniu i zawarciu umów sprzedaży koni sportowych i rekreacyjnych – w wielu przypadkach udało się przekonać również drugą stronę umowy do przyjęcia zaproponowanych przez Kancelarię zapisów, co spotkało się z satysfakcją naszych Klientów

– Sprawy dotyczące roszczeń związanych z wadami koni zakupionych w Polsce lub za granicą

– Pomoc prawna w zakresie realizacji zabudowy i prowadzenia działalności na terenach rolnych – inwestycje rolne (stajnie, ośrodki jeździeckie) i nierolne, ochrona środowiska itd.

– Pomoc prawna rolnikom w zakresie wsparcia z ARiMR – zagadnienia związane z realizacją programów pomocowych.

– Wsparcie prawne sportowców, w tym przy rozwiązaniu poważnego kontraktu sportowego – siatkówka

– Założenie i obsługa prawna klubów sportowych, ciekawe umowy sponsoringu

– Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

– Umowy z instytucjami wsparcia finansowego przedsiębiorców w regionie – analiza i wsparcie przy ich zawieraniu oraz pomoc prawna przy właściwej realizacji umów oraz zabezpieczeń z nich wynikających

– Przeprowadziliśmy ciekawe sprawy z zakresu najmu nieruchomości oraz udoskonaliliśmy wiele wzorców umowy najmu – umów niezwykle powszechnych, w których jednak często spotyka się błędy niweczące później możliwość dochodzenia swoich roszczeń (np. z kaucji)

– Uzyskanie na drodze sądowej od firmy budowlanej wykonującej roboty drogowe opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości sąsiedniej stanowiącej dla tej firmy zaplecze budowy drogi

– Doradztwo w zakresie bardzo interesujących zagadnień prawnych i podatkowych w branżach: rolnictwo, sport, gastronomia, transport, budownictwo, sprzedaż

– Zwroty niesłusznie pobranego przez urząd skarbowy podatku

– Zwrot kwot z polisolokat i opłat likwidacyjnych

– Wnioski o dotacje na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej pozarolniczej i rolniczej

– Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność – wygrane skargi w związku z zawyżeniem opłaty przekształceniowej przez gm. Miasto Szczecin

– Skarga na wysokość ustalonej opłaty adiacenckiej

– Sprawy spadkowe, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, zaniechanie naruszeń i przywrócenie na nieruchomości stanu zgodnego z prawem

– Zasadne skargi na czynności komornika

– Pomoc podmiotom mającym problemy ze spłatą zobowiązania poprzez wsparcie przy prowadzeniu negocjacji z wierzycielami w celu uzyskania jak najkorzystniejszych warunków spłaty zadłużenia

– to tylko część przeprowadzonych przez nas spraw: zarejestrowaliśmy wiele podmiotów gospodarczych, wygraliśmy szereg spraw o zapłatę, itd.

__

Natalia Łangowska, radca prawny

Od 9 lipca 2018 r. obowiązują nowe zasady dotyczące terminów przedawnienia długów.

Jedną z najważniejszych zmian jest skrócenie podstawowego terminu przedawnienia do lat 6.

Również roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu, orzeczeniem sądu polubownego, stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem przedawnia się z upływem 6 lat.

Sąd będzie z urzędu badać, czy roszczenie nie uległo przedawnieniu, a opierając się na względach słuszności będzie mógł nie uwzględnić przedawnienia i wydać wyrok zgodny z żądaniem powoda.

Ponadto, koniec terminu przedawnienia przypadać będzie na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia będzie krótszy niż dwa lata.

Nowe przepisy mają za zadanie ograniczyć działalność rynku starych długów i poprawić sytuację prawną dłużników, którzy często nie wiedzą, jak skorzystać z zarzutu przedawnienia. Z drugiej jednak strony, krótszy okres przedawnienia zaktywizuje wierzycieli do występowania na czas z roszczeniami i może spowodować szybszą sprzedaż długów podmiotom trzecim.

Zuzanna Jędrzejewska

radca prawny

W związku z rozpoczęciem sezonu wakacyjnego i planowaniem urlopów warto zwrócić uwagę na istotne zmiany jakie zaszły w branży turystycznej.

1 lipca weszła w życie nowa ustawa o imprezach turystycznych i usługach powiązanych, dzięki której klienci z całej UE będą chronieni na takim samym poziomie. Założeniem zmian jest łatwiejsze dochodzenie swoich praw i zrozumienie warunków umowy,  które mają być spisywane zrozumiałym językiem.

Kilka najważniejszych zmian:

– możliwość dochodzenia odszkodowania nie tylko od biur podróży, ale także od podmiotów, które ułatwiają nabycie usług turystycznych;

– wydłużenie terminu przedawnienia roszczeń – konsument będzie miał 3 lata na zareklamowanie usługi turystycznej;

– możliwość odstąpienia od umowy zawartej przez konsumenta za pośrednictwem internetu w terminie 14 dni, co do zasady bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów;

– prawo do rezygnacji z wycieczki w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższych sąsiedztwie;

– rozszerzony obowiązek informacyjny organizatora przed zawarciem umowy;

– kary pieniężne do 50 tys. zł dla organizatorów i sprzedawców za naruszenie obowiązków określonych w ustawie;

– kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat trzech za organizowanie turystyki bez wymaganego wpisu lub wbrew zakazowi.

Czytajmy uważnie umowy, zwracajmy uwagę na koszty w przypadku rezygnacji, sprawdzajmy organizatora i wymagajmy od niego danych kontaktowych, sprawdzajmy sytuację polityczną w miejscu wyjazdu, zadbajmy o ubezpieczenie wycieczki, porównujmy zapewnienia organizatora do faktycznych warunków panujących w miejscu pobytu.

Pamiętajmy, że cały rok czekamy i odkładamy fundusze na wymarzony wypoczynek. Zatem w przypadku braku zgodności warunków umowy z zapewnieniami organizatora – dochodźmy swoich praw!

Zespół Kancelarii życzy wszystkim Klientom udanego wypoczynku.

Zuzanna Jędrzejewska

Radca prawny

 

 

 

Od 25 maja 2018 r. stosujemy bezpośrednio i w całości nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych osób fizycznych w związku z ich przetwarzaniem (RODO).

Dbamy o to, aby nasi Klienci dostosowali swoje biznesy do nowych przepisów.

Co robimy:

  • Doradzamy przedsiębiorcom,
  • Szkolimy pracowników,
  • Pomagamy w przeprowadzeniu audytu w firmie,
  • Przygotowujemy potrzebne dokumenty.

Dla tych, którzy nie zdążyli jeszcze zapoznać się z nowym prawami i obowiązkami oferujemy kompleksowe wdrożenie RODO, dopasowane do profilu firmy.

Nie jest za późno – dowiedz się czy jesteś gotowy na RODO!

radca prawny Zuzanna Jędrzejewska

TOP