Nieruchomości

Kancelaria świadczy doradztwo prawne w zakresie wszelkich aspektów gospodarowania nieruchomościami, w tym nieruchomościami pod wynajem, jak i przy nabywaniu oraz zbywaniu nieruchomości. Przygotowujemy projekty umów, dokonujemy oceny umów pod względem formalno-prawnym, a także zabezpieczamy wszelkie sprawy administracyjne i formalne.

Obszar praktyki:
 • sporządzanie i negocjowanie umów najmu i dzierżawy nieruchomości usługowych, mieszkaniowych oraz rolnych, a także wydanie powierzchni najemcom/dzierżawcom, również analiza umów pod kątem zminimalizowania kosztów wynajmującego/najemcy;
 • rozliczenie nakładów pomiędzy wynajmującym a najemcą, zwrot kaucji;
 • reprezentacja w postępowaniach związanych z wykonaniem umów najmu i dzierżawy, odzyskiwanie należności;
 • postępowania dotyczące aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, wraz z rozliczeniem nakładów na nieruchomość dokonanych przez użytkownika wieczystego;
 • postępowania dotyczące zmiany stawki procentowej z tytułu użytkowania wieczystego;
 • reprezentacja w sprawach dotyczących wymiaru podatku od nieruchomości;
 • doradztwo przy nabyciu lokalu, budynku lub gruntu, w tym analiza stanu prawnego nieruchomości, identyfikacja ryzyk prawnych, takich jak: własność i obciążenia, zagospodarowanie przestrzenne, aspekty środowiskowe, dostęp do drogi publicznej i mediów;
 • reprezentowanie przy transakcjach sprzedaży nieruchomości, w szczególności przygotowanie i opiniowanie umów przedwstępnych, przyrzeczonych, warunkowych, deweloperskich oraz uczestnictwo w ich negocjacjach, a także reprezentowanie w postępowaniach dotyczących wykonania tych umów, zwrot zadatku;
 • opłata adiacencka;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości;
 • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność;
 • bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (50%);
 • sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu, sprzedaż z bonifikatą (95%, 50%);
 • ustanowienie, przeniesienie i zniesienie na nieruchomości hipoteki, użytkowania, służebności (ograniczone prawa rzeczowe) oraz wszelkich zabezpieczeń związanych z wszelkimi zobowiązaniami, takich jak: zastaw, weksel, gwarancja bankowa, blokada rachunku bankowego, poręczenie – doradztwo przy tych zabezpieczeniach umów;
 • postępowania wieczystoksięgowe;
 • zarządzanie wynajmowanymi obiektami, sporządzanie dokumentacji regulującej funkcjonowanie wynajmowanych nieruchomości;
 • doradztwo przy wyborze formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie najmu nieruchomości oraz budownictwa, przekształcenia właścicielskie przedsiębiorstw o tym profilu, opracowywanie i ocena umów dotyczących tworzenia podmiotów realizujących przedsięwzięcia nieruchomościowe;
 • zasiedzenie;
 • zniesienie współwłasności nieruchomości;
 • przywrócenie naruszonego posiadania;
 • ustanowienie służebności przejazdu, przechodu, przesyłu, mieszkania oraz wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności;
 • obsługa prawna członków spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych;
 • kwestie związane z rozliczaniem opłat za powierzchnie wspólne;
 • ochrona praw lokatorów, windykacja należności od dłużników;
 • postępowania o opróżnienie lokalu (eksmisje);
 • odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu;
TOP