Doradztwo w procesie inwestycyjnym, Sprawy z Gminą

Doradztwo w procesie inwestycyjnym

Zakres spraw Kancelarii obejmuje problematykę zagadnień procesu inwestycyjnego, w tym w szczególności procesu budowlanego, zarówno w zakresie postępowań administracyjnych, jak i doradztwa przy sporządzaniu i wykonywaniu wszelkich umów cywilnoprawnych związanych z budowaniem i inwestowaniem.

Obszar praktyki:

 • doradztwo w zakresie problematyki zagadnień administracyjnych procesu budowlanego, w szczególności reprezentacja w postępowaniach o: wydanie warunków zabudowy, udzielenie pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie, ustanowienie służebności gruntowej lub ustanowienie innego rodzaju ograniczonych praw rzeczowych, ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego;
 • opiniowanie, doradztwo w zakresie wszelkich umów związanych z procesem budowlanym, m.in. umowy: o generalne wykonawstwo, podwykonawstwo, o wykonanie projektów, umowy z inspektorami nadzoru, kontrakty inżynierskie; a także bieżące wsparcie w toku procesu budowlanego;
 • negocjowanie i przygotowanie umów zapewniających finansowanie i zabezpieczenie realizowanej inwestycji;
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych związanych z rozliczeniem inwestycji, w tym w szczególności w sporach dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania umów, oraz związanych z odpowiedzialnością ustawową;
 • ochrona środowiska związana z procesem budowlanym;
 • występowanie o wydanie pozwolenia na rozbiórkę, odwołanie od nakazu rozbiórki;
 • doradztwo przy właściwym określeniu robót niewymagających pozwolenia na budowę;
 • postępowania dotyczące aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, wraz z rozliczeniem nakładów na nieruchomość dokonanych przez użytkownika wieczystego, postępowania dotyczące zmiany stawki procentowej z tytułu użytkowania wieczystego oraz bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (50%);
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność;
 • reprezentacja w sprawach dotyczących wymiaru podatku od nieruchomości;
 • działalność zawodowa osób związanych z budownictwem;
 • podział i scalanie nieruchomości;
 • doradztwo dla pośredników w obrocie nieruchomościami, pomoc w sporządzeniu prawidłowych umów, odpowiedzialność.

 

Problem z Gminą

Kancelaria świadczy pomoc prawną również we wszelkich innych sprawach związanych z gminą (poza gospodarowaniem nieruchomościami i procesem budowlanym), w szczególności dotyczących ochrony środowiska, gospodarki wodnej, dróg gminnych, zaopatrzenia w wodę, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, działalności w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, gminnego budownictwa mieszkalnego, edukacji publicznej, kultury fizycznej i turystyki, zieleni gminnej i zadrzewień, cmentarzy gminnych, polityki prorodzinnej.

Obszar praktyki:

 • występowanie do organów gminy lub innych organów administracji publicznej o wydanie decyzji, zaświadczeń, koncesji i pozwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub przeprowadzenia konkretnej transakcji;
 • sporządzanie odwołań od decyzji organów gminy oraz pozostałych organów administracji publicznej;
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej - rządowej i samorządowej, Samorządowym Kolegium Odwoławczym i innymi organami II instancji, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • składanie skarg i wniosków do organów jednostek samorządu terytorialnego;
 • sprawy w przedmiocie bezczynności i przewlekłości organów;
 • odszkodowania od gmin za niedostarczenie lokalu socjalnego;
 • wnioski o udostępnienie informacji publicznej.
TOP