Doradztwo w procesie inwestycyjnym

Zakres spraw Kancelarii obejmuje problematykę zagadnień procesu inwestycyjnego, w tym w szczególności procesu budowlanego, zarówno w zakresie postępowań administracyjnych, jak i doradztwa przy sporządzaniu i wykonywaniu wszelkich umów cywilnoprawnych związanych z budowaniem i inwestowaniem.

Obszar praktyki:
  • doradztwo w zakresie problematyki zagadnień administracyjnych procesu budowlanego, w szczególności reprezentacja w postępowaniach o: wydanie warunków zabudowy, udzielenie pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie, ustanowienie służebności gruntowej lub ustanowienie innego rodzaju ograniczonych praw rzeczowych, ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego
  • opiniowanie, doradztwo w zakresie wszelkich umów związanych z procesem budowlanym, m.in. umowy: o generalne wykonawstwo, podwykonawstwo, o wykonanie projektów, umowy z inspektorami nadzoru, kontrakty inżynierskie; a także bieżące wsparcie w toku procesu budowlanego;
  • negocjowanie i przygotowanie umów zapewniających finansowanie i zabezpieczenie realizowanej inwestycji;
  • reprezentowanie w postępowaniach sądowych związanych z rozliczeniem inwestycji, w tym w szczególności w sporach dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania umów, oraz związanych z odpowiedzialnością ustawową;
  • ochrona środowiska związana z procesem budowlanym;
  • działalność zawodowa osób związanych z budownictwem;
  • doradztwo przy właściwym określeniu robót niewymagających pozwolenia na budowę;
  • podział i scalanie nieruchomości;
  • doradztwo dla pośredników w obrocie nieruchomościami, pomoc w sporządzeniu prawidłowych umów, odpowiedzialność;
TOP