Spółki, Działalność gospodarcza, Umowy

Spółki i Działalność gospodarcza

Kancelaria świadczy doradztwo prawne na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym przy wyborze optymalnej formy prawnej działalności gospodarczej dla konkretnego profilu przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu opodatkowania oraz zakresu odpowiedzialności za zobowiązania.

Obszar praktyki:

 • tworzenie i rejestracja podmiotów prawnych, takich jak: spółki, oddziały, przedstawicielstwa, fundacje, stowarzyszenia, sporządzanie niezbędnej dokumentacji;
 • reprezentowanie przed właściwymi organami (rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego urząd statystyczny, urząd skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy i inne);
 • opracowywanie dokumentacji na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej;
 • opracowywanie projektów umowy spółki (aktu założycielskiego/ statutu spółki), umów wspólników spółek, jak i zmian umów, a także innych aktów korporacyjnych;
 • przekształcenia, łączenie, podział podmiotów, przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, rejestracja;
 • pomoc prawna przy zbywaniu/nabywaniu przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub jego składników, zbycie/nabycie udziałów spółki;
 • bieżąca obsługa korporacyjna spółek i ich organów, opracowywanie uchwał, reprezentacja podczas zgromadzenia wspólników;
 • podwyższenie, obniżenie kapitału zakładowego;
 • doradztwo prawne oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach o uchylenie lub unieważnienie uchwał organów spółek;
 • pomoc prawna oraz reprezentowanie w postępowaniu dotyczącym likwidacji oraz upadłości;
 • bieżąca obsługa prawna działalności gospodarczej w pełnym zakresie;
 • sporządzanie wniosków o dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
 • sporządzanie wniosków o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej.

 

Umowy

 • wszelkie kwestie prawne związane z zawieraniem, wykonywaniem, negocjowaniem warunków, a także z rozwiązywaniem umów cywilnoprawnych, szczególnie zawieranych w obrocie gospodarczym,
 • przygotowanie i weryfikacja wzorców umowy przy uwzględnieniu optymalnego zabezpieczenia interesów naszych klientów, minimalizacji ryzyka ewentualnych sporów sądowych oraz identyfikacja innych ryzyk umownych,
 • rozwiązywanie sporów powstałych w toku realizacji umów, w szczególności związanych z dochodzeniem od kontrahenta prawidłowego wywiązania się z zobowiązań umownych,

 

TOP