Problem z Fiskusem

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach podatkowych.

Skorzystanie z pomocy profesjonalnego prawnika pozwoli zrzucić z Państwa ciężar kontaktu z urzędem. Ustalamy w Państwa imieniu, czego domaga się organ i podpowiadamy, jak bronić swojego stanowiska w konfrontacji z urzędem. Pomagamy, co robić w przypadku, gdy nie zgadzają się Państwo z wysokością naliczonego podatku.

Reprezentujemy Państwa przed sądami administracyjnymi oraz przed organami podatkowymi.

Oferta Kancelarii w zakresie wsparcia klientów na etapie postępowań prowadzonych przez organy podatkowe i sądy administracyjne obejmuje m.in.:

 • Odwołania od decyzji podatkowych;
 • Po­moc w trak­cie kon­tro­li po­dat­ko­wych i skar­bo­wych, w tym kon­tak­ty z kon­tro­lu­ją­cy­mi oraz przy­go­to­wy­wanie pism i wy­ja­śnień;
 • Re­pre­zen­to­wa­nie klien­tów w po­stę­po­wa­niach przed Izba­mi Skar­bo­wy­mi i Cel­ny­mi;
 • Przy­go­to­wy­wa­nie i skła­da­nie skarg do są­dów ad­mi­ni­stra­cyj­nych na de­cy­zje Izb Skar­bo­wych i Cel­nych, przy­go­to­wy­wa­nie skarg ka­sa­cyj­nych i re­pre­zen­to­wa­nie klien­tów przez Na­czel­nym Są­dem Ad­mi­ni­stra­cyj­nym;
 • Przy­go­to­wywa­nie wnio­sków o uzy­ska­nie lub zmia­nę pi­sem­nych in­ter­pre­ta­cji prze­pi­sów pra­wa po­dat­ko­we­go.Przykładowe sprawy z zakresu prawa podatkowego:
  • Podatek od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia nabycia nieruchomości,
  • Podatek od nieruchomości - decyzja wymiarowa,
  • Deklaracje podatkowe,
  • Darowizna,
  • Ulga rodzinna

   

TOP