• Rolnictwo i Nieruchomości rolne

Rolnictwo i Nieruchomości rolne

Kancelaria świadczy doradztwo prawne przy nabywaniu, zbywaniu i zagospodarowywaniu nieruchomości rolnych, przy zarządzaniu tymi nieruchomościami, jak również w zakresie całości prawa rolnego.

Obszar praktyki:
  • zakup ziemi rolnej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (wcześniej ANR);
  • zakup ziemi rolnej przez osoby niebędące rolnikami;
  • dofinansowania dla rolników z ARiMR;
  • warunki zabudowy oraz pozwolenie na budowę na gruntach rolnych;
  • warunki zabudowy oraz pozwolenie na budowę na obszarach wymagających uzyskania opinii RDOŚ co do potrzeby lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub na obszar NATURA 2000;
  • doradztwo przy postępowaniach w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub na obszar NATURA 2000;
  • doradztwo w zakresie form prawnych prowadzenia działalności rolniczej i pozarolniczej, również w oparciu o aspekty podatkowe;
  • wywłaszczenie nieruchomości rolnych pod drogi i inne cele publiczne (zwłaszcza odszkodowanie);
  • ubezpieczenie rolnicze;
  • podział i scalanie nieruchomości rolnych;
TOP