NASZA SPECJALIZACJA

Konie i Prawo

Zajmujemy się obsługą prawną wszelkich transakcji wokół koni. Dotyczy to zarówno kupna - sprzedaży konia, jak i wszelkich inwestycji oraz umów związanych z branżą jeździecką. Oferta skierowana jest do wszystkich osób związanych z jeździectwem, jeźdźców, właścicieli koni i ośrodków jeździeckich, hodowców, sponsorów, trenerów, lekarzy weterynarii, pośredników sprzedaży koni, podmiotów istniejących przy koniach tj. klubów sportowych, stowarzyszeń, fundacji, spółek itd. Możemy reprezentować Państwa w Polsce oraz na terenie całej Europy. Oferujemy swoje usługi w zakresie prawa związanego z końmi w oparciu o duże doświadczenie jako radcy prawnego, ale także jeźdźca oraz wieloletniego właściciela koni nabywanych i sprzedawanych za granicą oraz w Polsce, proponując najbardziej skuteczne prawnie i najszybsze rozwiązania Państwa problemu, wybrane na podstawie praktyki.

 

Obszar praktyki:

Kupno – Sprzedaż Konia

 • Prawne wsparcie w zakresie kupna i sprzedaży konia w Polsce lub też za granicą, sporządzenie lub analiza umowy sprzedaży dla nabywcy i sprzedawcy konia - dla osób sprzedających konie sporadycznie lub zajmujących się tym regularnie, umowy międzynarodowe, uniknięcie ryzyk związanych z kupnem/sprzedażą konia, zabezpieczenia umowne
 • Wszelkie transakcje asekurowane prawnie przez nas zabezpieczone są odpowiednio regulacjami prawnymi na wypadek wystąpienia u konia wady, o której nabywca nie wiedział w chwili kupna, tak ażeby uniknąć późniejszych problemów z dochodzeniem swoich roszczeń od sprzedawcy.
 • Różne formy sprzedaży: sprzedaż pod warunkiem, sprzedaż na raty, sprzedaż części konia – sprzedaż udziałów w koniu
 • Sprzedaż konsumencka, sprzedaż profesjonalna, sprzedaż przez rolnika – różnice prawo (odpowiedzialność) i podatki
 • Badania TÜV - ważne kwestie z punktu widzenia prawa
 • Rękojmia przy sprzedaży konia, wady ukryte u konia
 • Dochodzenie roszczeń związanych z wadami koni zakupionymi w Polsce lub za granicą, zwrot konia lub obniżenie ceny sprzedaży
 • Pismo zgłaszające sprzedawcy wady u konia, wezwanie o zapłatę, wezwanie do wydania dokumentów paszportu i innych, negocjacje, ugoda, reprezentacja w postępowaniu sądowym
 • Obrona sprzedawcy konia lub pośrednika w sprzedaży konia przed roszczeniami kupującego
 • Ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy przy sprzedaży konia. Odpowiedzialność za wady konia jest bardzo szeroka z mocy ustawy. Sprzedawcom koni proponujemy rozwiązania prawne minimalizujące ich późniejszą odpowiedzialność po sprzedaży konia.
 • Posiadamy praktyczną wiedzę w zakresie wyceny konia, wyceny wady w koniu / obniżenia ceny sprzedaży konia ze względu na jego wady, wyceny kosztów utrzymania i wytrenowania konia
 • Pośrednictwo w sprzedaży koni: - umowa o pośrednictwo w sprzedaży konia, - sprawa o zapłatę za pośrednictwo, - odpowiedzialność pośrednika

 

Międzynarodowa Sprzedaż – Kupno Konia

Obecnie wiele koni sprzedawanych jest za granicę lub też konie sprowadzane są zza granicy.

Często pojawia się potrzeba przeprowadzenia transakcji, sporządzenia lub sprawdzenia umowy w obcym języku, najczęściej w języku angielskim lub niemieckim. Członkowie Kancelarii biegle posługują się tymi językami (certyfikaty językowe na poziomie C) i świadczą pomoc prawną w tych językach. Skutecznie reprezentujemy klienta za granicą, w tym w korespondencji z obcokrajowcami.

Obsługujemy Państwa transakcje oraz spory prawne na terenie całej Europy, dotyczy to przede wszystkim postępowania przed kupnem – sprzedażą konia, postępowania przedsądowego i negocjacyjnego po kupnie konia na terenie UE. Posiadamy szerokie znajomości prawników szczególnie w Niemczech, Belgii i Holandii, mogących poprowadzić Państwa sprawę przed Sądem tych krajów, jeżeli sprawa niestety nie znalazłaby rozstrzygnięcia na drodze polubownej lub nie mogłaby być prowadzona przed sądem polskim. Oferujemy swoje usługi w zakresie obsługi prawnej międzynarodowej sprzedaży koni w oparciu o duże doświadczenie jako wieloletniego właściciela koni nabywanych i sprzedawanych za granicą. Ponadto już od kilku lat zabezpieczamy prawnie sprzedaż koni w ramach działalności Kancelarii.

Podkreślenia wymaga, że konsumenci polscy w pewnych przypadkach uprawnieni są do wytoczenia przed Sądem polskim sprawy przeciwko sprzedawcy konia z terenu Unii Europejskiej – nie muszą wnosić pozwu w miejscu zamieszkania sprzedawcy, co jest dużym udogodnieniem dla obywatela polskiego, a może także zapewnić większą skuteczność dochodzenia swoich racji.

Pomagamy także obcokrajowcom kupującym konie w Polsce lub sprzedającym konie do Polski.

 

JeźdźcyUmowy oraz Spory związane z Jeździectwem

 • Umowy dla jeźdźców, takie jak: umowa o trening konia, umowa z właścicielem konia, sponsoring, umowa o pracę, umowa z klubem sportowym, umowa z PZJ
 • Umowa sprzedaży konia, umowa pośrednictwa w sprzedaży i kupnie koni, umowa dzierżawy lub użyczenia
 • Współpraca ze sponsorami, reklama w jeździectwie, oferty dla sponsorów
 • Umowa pensjonatu, regulamin stajni
 • Wszelkie spory związane ze sportem jeździeckim, takie jak:
 • - sprawa o zapłatę - brak zapłaty wynagrodzenia za wszelkie usługi związane z końmi, przykładowo: trening konia, prowizja od sprzedaży konia, opłata za pensjonat, opłata dla kowala, opłata weterynaryjna,- sprawy o wszelkie szkody związane z niewywiązywaniem się z umowy, od sprzedawców koni, pośredników, jeźdźców
 • Reprezentacja przed PZJ i FEI, interpretacja i zastosowanie przepisów PZJ i FEI
 • Wszelkie indywidualne rozwiązania dotyczące specyficznej sytuacji prawnej lub też konieczności sporządzenia specjalnej umowy lub regulacji prawnej danej kwestii, w zależności od Państwa potrzeb
 • Czerpiemy z wiedzy i doświadczenia osób związanych z branżą jeździecką, takich jak: weterynarze, trenerzy, jeźdźcy, hodowcy, sprzedawcy
 • Oferujemy szybkie i najbardziej optymalne rozwiązanie Państwa sytuacji na podstawie wieloletniego doświadczenia jako radcy prawnego, a także z perspektywy jeźdźca i właściciela konia

 

Ośrodki jeździeckie, Kluby jeździeckie, Pensjonat

 • Doradztwo przy wyborze formy prawnej prowadzenia działalności z punktu widzenia prawnego oraz podatkowego, założenie i rejestracja, a także bieżące prowadzenie działalności jako klub / stowarzyszenie / spółka / fundacja, przekształcenie lub zmiana formy prawnej, zamknięcie działalności
 • Bieżące doradztwo podatkowe w zakresie prowadzenia działalności przez poszczególne podmioty, możliwości obniżenia podatku i kosztów
 • Statut, umowa spółki, regulaminy, uchwały, wszelka pozostała dokumentacja – przygotowanie i przedłożenie do rejestru
 • Sporządzanie wszelkich umów, a także pełne doradztwo prawne i podatkowe dla celu prowadzenia każdego przedsięwzięcia związanego z końmi, takiego jak wybudowanie i prowadzenie stajni jako ośrodka rekreacyjnego i sportowego lub też hodowlanego, obejmujące uzyskanie pozwoleń administracyjnych, sporządzenie bieżących dokumentów jak np. umowa pensjonatu, regulamin stajni itd.
 • Umowa sprzedaży, umowa pośrednictwa w sprzedaży i kupnie koni, umowa dzierżawy lub użyczenia, umowa sponsoringu, umowa z klubem sportowym, umowa z zawodnikiem
 • Współpraca ze sponsorami, reklama w jeździectwie, oferta dla sponsora
 • Sprawy o zapłatę - brak zapłaty wynagrodzenia za wszelkie usługi związane z końmi, takie jak: opłata za pensjonat, trening koni, prowizja od sprzedaży konia
 • Odpowiedzialność właściciela ośrodka, odszkodowanie w wyniku odniesienia wypadku w jeździectwie, na terenie ośrodka jeździeckiego, również odpowiedzialność karna
 • Ubezpieczenie właściciela ośrodka
 • Pracownicy, prawo pracy, umowa o pracę, różne formy zatrudnienia, rozwiązanie stosunku pracy, spór z pracownikiem, regulamin pracy i wynagradzania
 • Reprezentacja pracownika – niezgodne z prawem zatrudnienie, niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, sprawy o zapłatę wynagrodzenia i inne świadczenia, umowa o pracę, umowy cywilnoprawne

 

 • Dla portali internetowych oferujących towary lub usługi związane z końmi (sklepy), oferujemy sporządzenie obowiązkowych dla stron internetowych regulacji i pouczeń prawnych, takich jak: regulamin, informacje i oświadczenia o danych osobowych (RODO), pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy itd., a również obsługę prawną związaną z wadami sprzedanych towarów

 

Hodowla Koni, Ośrodki hodowlane

 • Prawne aspekty hodowli koni
 • Umowy sprzedaży – kupna koni, umowy dzierżawy, umowy sprzedaży nasienia
 • Odpowiedzialność lekarzy weterynarii, roszczenia do lekarza weterynarii z uwagi na jego błąd
 • Zakup ziemi rolnej, w tym przez osoby niebędące rolnikami
 • Zakup ziemi rolnej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (wcześniej ANR)
 • Doradztwo prawne w zakresie prowadzenia działalności rolniczej
 • Ubezpieczenie rolnicze
 • Dofinansowanie dla rolników z ARiMR
 • Wywłaszczenie nieruchomości rolnych pod cele i drogi publiczne (odszkodowanie)
 • Warunki zabudowy oraz pozwolenie na budowę na obszarach wymagających uzyskania opinii RDOŚ co do potrzeby lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym na obszarach NATURA 2000
 • Doradztwo przy postępowaniach w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym na obszarach NATURA 2000
 • Doradztwo w zakresie problematyki zagadnień administracyjnych procesu budowlanego, w szczególności reprezentacja w postępowaniu o: udzielenie pozwolenia na budowę, udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, o ustanowienie służebności gruntowej lub ustanowienie innego rodzaju ograniczonych praw rzeczowych
 • Analiza umowy sprzedaży lub dzierżawy nieruchomości gruntu rolnego, analiza stanu prawnego nieruchomości, księgi wieczyste

 

Lekarze weterynarii, Kowale

 • Odpowiedzialność lekarza weterynarii za błędy w leczeniu, reprezentacja w postępowaniu przedsądowym i sądowym (odszkodowanie)
 • Wszelkie aspekty prawne i podatkowe związane z prowadzeniem kliniki weterynaryjnej, gabinetu weterynaryjnego
 • Odpowiedzialność kowala
 • Umowy, wypadki podczas leczenia, podkuwania
 • Pracownicy
 • Podatki

 

Transport Koni

 • Istotne zabezpieczenia prawne w transporcie Twojego konia!
 • Odpowiedzialność osób transportujących konie na terenie Polski i za granicą
 • Dokumenty istotne w transporcie koni: list przewozowy, umowa, dokumenty dotyczące koni
 • Prawo transportowe, transport ( przewóz ) międzynarodowy
TOP