Problem z Gminą

Kancelaria świadczy pomoc prawną we wszelkich sprawach związanych z gminą, w szczególności dotyczących gospodarowania nieruchomościami, prawa budowlanego, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, dróg gminnych, zaopatrzenia w wodę, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, działalności w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, gminnego budownictwa mieszkalnego, edukacji publicznej, kultury fizycznej i turystyki, zieleni gminnej i zadrzewień, cmentarzy gminnych, polityki prorodzinnej.

Obszar praktyki:
 • występowanie do organów gminy lub innych organów administracji publicznej o wydanie decyzji, zaświadczeń, koncesji i pozwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub przeprowadzenia konkretnej transakcji;
 • występowanie o wydanie warunków zabudowy, pozwoleń na budowę, pozwoleń na rozbiórkę, odwołania od nakazu rozbiórki;
 • postępowania dotyczące aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, wraz z rozliczeniem nakładów na nieruchomość dokonanych przez użytkownika wieczystego;
 • postępowania dotyczące zmiany stawki procentowej z tytułu użytkowania wieczystego;
 • bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (50%);
 • reprezentacja w sprawach dotyczących wymiaru podatku od nieruchomości;
 • sporządzanie odwołań od decyzji organów gminy oraz pozostałych organów administracji publicznej;
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej - rządowej i samorządowej, Samorządowym Kolegium Odwoławczym i innymi organami II instancji, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • składanie skarg i wniosków do organów jednostek samorządu terytorialnego;
 • sprawy w przedmiocie bezczynności i przewlekłości organów;
 • odszkodowania od gmin za niedostarczenie lokalu socjalnego;
 • wnioski o udostępnienie informacji publicznej;
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność;
 • sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu, sprzedaż z bonifikatą (95%, 50%);
TOP